Všeobecné obchodné podmienky

 

Domáca klubovňa – Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú v súlade s platnou právnou úpravou vzájomné práva a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou:

Medusa Restaurants, s.r.o.

Sídlo: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 849 592

IČ DPH: SK2020239463

zapísaná do Obchodného registra OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 27956/B

www: https://www.medusarestaurants.sk/

e-mail: info@medusagroup.sk

(ďalej len „Predávajúci“)

a zákazníkom (ďalej len "Kupujúci")

vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je predaj tovaru Predávajúceho (ďalej len "Tovar") Kupujúcemu za dohodnutú kúpnu cenu (ďalej len "Zmluva"), a ktorá je uzatváraná prostredníctvom online obchodu Predávajúceho „Domáca Klubovňa“ umiestneného na stránkach www.medusarestaurants.sk (ďalej len "Domáca Klubovňa") ohľadom Tovaru ponúkaného Predávajúcim vo svojom online obchode;

(ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“).

 

 1. Úvodné ustanovenia
 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku, pričom verzia v slovenskom jazyku je záväzná. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Všade tam, kde sa hovorí o právach a povinnostiach zo Zmluvy, sú tým myslené práva a povinnosti zo Zmluvy, vrátane týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Uzavretím Zmluvy, Kupujúci prehlasuje, že sa s aktuálnym znením týchto Všeobecných obchodných podmienok pri každom jednotlivom uzavretí Zmluvy oboznámil, porozumel im, s ich znením súhlasí a bude sa nimi riadiť.
 3. Aktuálne znenie týchto Všeobecných obchodných podmienok je voľne prístupné na internetových stránkach Predávajúceho a je tak každému umožnené ich zobrazenie a archivácia.

 

 1. Objednávky, uzavretie Zmluvy, platobné podmienky, miesto a čas dodania Tovaru
 1. Na stránkach Predávajúceho, resp. na stránke Domácej klubovne sú informácie o Tovare a jeho vlastnostiach, o jeho cenách, ako aj o podmienkach jeho dodania Kupujúcemu. Ceny Tovaru zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na stránkach Domácej klubovne. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzatvoriť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Prípadné zľavy z ceny Tovaru poskytnutej Predávajúcim Kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.
 2. Úprava zloženia Tovaru podľa požiadaviek Kupujúceho nie je možná, ak Predávajúci v konkrétnom prípade výslovne neuvedie inak. Ak si Kupujúci vyžiada takúto zmenu, Predávajúci ho informuje, či taká zmena možná je alebo nie.
 3. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a iné) si hradí Kupujúci sám.
 4. Objednávku Tovaru vykoná Kupujúci na stránke Domácej klubovne po zadaní svojich identifikačných údajov do online objednávky. Objednávky je možné uskutočniť len v prevádzkovej dobe uvedenej na https://www.medusarestaurants.sk/. Objednávky zadané mimo prevádzkový čas budú uskutočnené počas prevádzkovej doby nasledujúcej po momente zadania objednávky. Kupujúci jednotlivé položky Tovaru vkladá vo zvolenom množstve do virtuálneho nákupného košíka. Raz vložený Tovar je možné z košíka odstraňovať, až kým objednávka nie je Kupujúcim záväzne potvrdená. Po voľbe Tovaru klikne Kupujúci na "OBJEDNAŤ ". Na nasledujúcej obrazovke Kupujúci vyplní požadované osobné údaje a zvolí si spôsob platby. Kupujúci má možnosť údaje uvedené v objednávke skontrolovať (vrátiť sa späť v rámci objednávky) a prípadne túto zmeniť alebo úplne zrušiť. Celým procesom vykonania a následného odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu prevedie rozhranie Domácej klubovne. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY". Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou. Zmluva je uzavretá okamihom potvrdenia objednávky Predávajúcim okrem situácií, kedy Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky informuje Kupujúceho, že zásoby objednaného Tovaru boli vyčerpané alebo že Predávajúci nie je schopný tento Tovar dodať z iných dôvodov.
 5. Objednávku Tovaru môže Kupujúci zrealizovať aj cez partnera Predávajúceho – spoločnosť WOLT v sekcii Domácej klubovne „Objednávka cez WOLT“. V takom prípade je Kupujúci viazaný nielen Zmluvou a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ale aj zmluvnými podmienkami stanovenými spoločnosťou WOLT zverejnenými na stránke https://wolt.com/sk, ktoré majú prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 6. Kupujúci si v prípade zadania objednávky priamo prostredníctvom Predávajúceho môže zvoliť ako jediný spôsob dodania objednávky formou osobného odberu v prevádzkach určených v rozhraní Domácej klubovne v časti „Miesto vyzdvihnutia“. V prípade realizácie objednávky cez WOLT má Kupujúci možnosť požiadať o dodanie objednávky spoločnosťou WOLT na miesto určené Kupujúcim za platobných a iných podmienok stanovených spoločnosťou WOLT zverejnených na stránke https://wolt.com/sk.
 7. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke či inak poskytnuté Predávajúcemu sú pravdivé a správne. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu či komplikácie spôsobené oznámením nesprávnych či nepravdivých údajov Kupujúcim. Kupujúci Predávajúcemu zodpovedá za škodu mu spôsobenú oznámením nesprávnych či nepravdivých osobných údajov.
 8. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky požiadať Kupujúceho o dodatočné telefonické alebo písomné potvrdenie objednávky.
 9. Predávajúci môže od Kupujúceho požadovať zálohovú či inú obdobnú platbu.
 10. Kupujúci si pri zadávaní objednávky môže zvoliť ako spôsob úhrady kúpnej ceny Tovaru výlučne úhradu platobnou kartou, v opačnom prípade Predávajúci objednávku nevybaví a objednávka bez zadania tohto typu platby sa považuje za neexistujúcu.

 

 

 1. Akékoľvek náklady spojené s prijatím a vybavením objednávky znáša Predávajúci, pričom Kupujúci uhrádza výlučne cenu objednávky uvedenú na stránke Domácej klubovne.
 2. Pred úhradou celej kúpnej ceny Tovaru Kupujúcim nie je Predávajúci povinný začať s prípravou objednávky.
 3. Po uhradení kúpnej ceny Tovaru vystaví Predávajúci Kupujúcemu o prevedených platbách daňový doklad, ktorý Kupujúcemu zašle elektronickou poštou alebo mu ho odovzdá pri prevzatí Tovaru Kupujúcim na prevádzke.
 4. Čas dodania objednávky si Kupujúci určí sám v objednávke, ktorý však nemôže byť stanovený skôr ako 45 minút po potvrdení objednávky Predávajúcim (najskorší možný čas dodania objednávky Kupujúcemu).
 5. Kupujúci povinný Tovar prevziať na ním zvolenej prevádzke Predávajúceho alebo na určenom mieste (v prípade objednávky cez WOLT) v čase zvolenom Kupujúcim v súlade s bodom 2.14. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 6. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcemu objednaný Tovar v čase určenom Kupujúcim podľa bodu 2.15. týchto Všeobecných obchodných podmienok ani s prijateľnou odchýlkou, oboznámi Predávajúci o tejto skutočnosti Kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného Tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho Tovaru.
 7. V prípade neprevzatia Tovaru Kupujúcim v čase ním určenom podľa bodu 2.14. týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo v čase oznámenom mu Predávajúcim v súlade bodom 2.15. týchto Všeobecných obchodných podmienok bez uvedenia dôvodu, vzniká Predávajúcemu nárok na zaplatenie hodnoty objednávky. V prípade, že si Tovar objednáva Kupujúci, ktorý už v minulosti bezdôvodne neprevzal dodávaný Tovar, vyhradzuje si Predávajúci právo odmietnuť prijať objednávku.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že dôjde k závažným okolnostiam brániacim výrobe alebo dodaniu objednaného Tovaru Kupujúcemu. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.
 9. Dodacie podmienky v prípade objednávky realizovanej cez WOLT stanovuje spoločnosť WOLT s tým, že tieto Všeobecné obchodné podmienky sa použijú primerane v otázkach, ktoré nie sú zmluvnými podmienkami spoločnosti WOLT osobitne upravené.

 

 1. Odstúpenie od Zmluvy a reklamácia
 1. Vzhľadom na povahu Tovaru nemá Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu a Predávajúci neposkytuje na Tovar záručnú dobu vzhľadom na to, že Tovar je určený na okamžitú spotrebu po jeho dodaní. Zodpovednosť za vady Tovaru Predávajúceho nie je predchádzajúcou vetou nijako dotknutá.
 2. Ak má prevzatý Tovar vady (predovšetkým nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť alebo akosť zákonným, zmluvným alebo i predzmluvne dohodnutým parametrom), ide o vady Tovaru, za ktoré Predávajúci zodpovedá.
 3. Pokiaľ má Tovar vady, je možné ho reklamovať. Kupujúci je povinný si Tovar pri prevzatí prehliadnuť a v prípade, ak zistí jeho vady, musí reklamáciu uplatniť okamžite pri prevzatí Tovaru alebo najneskôr do 30 minút od času jeho prevzatia, ak zo závažných dôvodov nebolo možné vady Tovaru zistiť už pri prevzatí Tovaru; v opačnom prípade jeho práva zo zodpovednosti za vady Tovaru Predávajúceho a s tým spojené právo na reklamáciu Tovaru zanikajú.
 4. Reklamáciu je možné uplatniť osobne na prevádzkarni Predávajúceho, v ktorej si Kupujúci objednal Tovar (resp. ktorú označil ako miesto vyzdvihnutia/dodania vo svojej objednávke) alebo písomne na adrese sídla Predávajúceho. O podanej reklamácii spíše Predávajúci alebo ním poverená osoba písomný protokol. Reklamáciu je Kupujúci oprávnený podať aj písomne jej zaslaním s uvedením nedostatkov Tovaru a fotografií vytýkaných vád objednávky na e-mailovú adresu Predávajúceho: info@medusagroup.sk.
 5. V prípade, že si Kupujúci objednal Tovar cez WOLT, zaväzuje sa dodržiavať zmluvné podmienky pri uplatňovaní reklamácie Tovaru určené spoločnosťou WOLT a zverejnené na jej stránke https://wolt.com/sk; nároky z dôvodu existencie vád Tovaru sa rovnako spravujú zmluvnými podmienkami spoločnosti WOLT.
 6. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, pokiaľ je to možné s prihliadnutím na okolnosti reklamácie. V ostatných prípadoch postupuje reklamácia do reklamačného konania, v takom prípade budú súčasťou reklamácie aj Kupujúcim a/alebo Predávajúcim zhotovené fotografie objednávky a jej nedostatkov prezentovaných Kupujúcim. Výsledok reklamácie a jej riešenie je oznámené Kupujúcemu z e-mailovej adresy Predávajúceho: info@medusagroup.sk ihneď po prešetrení reklamácie, zvyčajne do 3 (troch) pracovných dní od jej prevzatia.
 7. V prípade, že je Predávajúcim reklamácia uznaná za opodstatnenú, Kupujúci má právo vybrať si medzi (i) vrátením kúpnej ceny Tovaru alebo (ii) dodaním rovnakého, prípadne alternatívneho Tovaru v rovnakej cene. V prípade, ak nebude reklamácia Kupujúceho opodstatnená, Predávajúci zamietne reklamáciu, o čom bude Kupujúceho informovať. O vybavení reklamácie vydá Predávajúci Kupujúcemu písomný doklad.
 8. V ostatnom rozsahu sa zodpovednosť za vady Tovaru Predávajúceho spravuje ustanoveniami § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

 1. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení
 1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení Smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov platnými na území Slovenskej republiky.
 2. Spôsob nakladania s osobnými údajmi a ich uchovávania je bližšie opísaný v Zásadách spracúvania osobných údajov dostupných na stránke Predávajúceho: https://www.medusarestaurants.sk/2020-07-29_MEDUSA_PRIVACY%20POLICY_SVK.pdf.

 

 1. Záverečné ustanovenia
 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nahrádzajú všetky ostatné ústne aj písomné vyhlásenia a dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim ohľadom Zmluvy, s výnimkou Zmluvy samotnej, ktorej ustanovenia majú prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 2. Znenie Všeobecných obchodných podmienok môže Predávajúci jednostranne meniť aj dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania. Kupujúci sa so svojimi sťažnosťami môže obracať priamo na Predávajúceho alebo na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru, ktorý je Predávajúcim uvedený na jeho stránkach www.medusarestaurants.sk.
 4. Na riešenie sporov medzi Kupujúcim a Predávajúcim sú príslušné slovenské všeobecné súdy.
 5. Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, má právo obrátiť sa v prípade sporov zo Zmluvy a/alebo z týchto Všeobecných obchodných podmienok na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným zákonom. Týmto subjektom je Slovenská obchodná inšpekcia, viac informácií nájde Kupujúci na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 6. Ak vzťah súvisiaci s použitím stránky Domácej klubovne alebo právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 7. Ak sa stane niektoré z ustanovení Zmluvy a/alebo týchto Všeobecných obchodných podmienok neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných alebo neúčinných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy a/alebo týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 04.08.2020 alebo ich zverejnením na stránke Domácej klubovne podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr.

V Bratislave, dňa 04.08.2020

 

 

Momentálne máme zatvorené.